Yerel İnisiyatifler için Proje Teklif Çağrısı

Yerel İnisiyatifler için PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Duyuru

Temel Bilgiler 

GIZ CLIP 2, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik sundukları toplum temelli sosyal hizmetleri iyileştirmek isteyen yerel ve kayıtlı sivil toplum kuruluşlarını destek başvurusunda bulunmaya davet ediyor. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO)’nin finanse ettiği çok donörlü bir inisiyatif oluşturdu. 

Çok donörlü yapıyla finanse edilen bir proje olarak CLIP 2, Türkiye’nin yeterli hizmet alamayan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere destek sağlamakta ve bu yolla, dezavantajlı konumdaki mültecilere ve Türkiye’deki ev sahibi hassas topluluklara, bütüncül ve ihtiyaca dayalı hizmetlerin sunulmasını amaçlamaktadır. CLIP 2, GIZ’in 2019 ve 2020 yılları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük STK’lara finansal ve teknik destek sunduğu Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) kapsamında edinilen deneyimleri temel almaktadır.  LIFT’in uygulanması sürecinde edinilen deneyimler dikkate alınarak uygulanan CLIP 2 çok donörlü inisiyatifi, aşağıda belirtilen amaçlara hizmet edecektir:

 1. Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve uzmanlık hizmetlerine yönelik destek hizmetlerinin iyileştirilmesi. 
 2. Yaygın eğitime erişimin iyileştirilmesi. 
 3. Kültürlerarası anlayış ve sosyal uyum alanlarındaki hizmetlerin iyileştirilmesi. 
 4. Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik iş birliği yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi.

Finansman Fırsatı 

CLIP 2 destek sunmak üzere 24 kadar yerel inisiyatifi seçecek, bunların her biri 20.000 ila 100.000 avro arasında fon fırsatı sunmaktadır. Şu tematik alanlarda başvurular değerlendirilecektir: Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik koruma ve uzmanlık hizmetleri, yaygın eğitim faaliyetleri (dil kursları, meslek kursları vb.), sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik kültürlerarası paylaşım ve öğrenme faaliyetleri. Bu bakımdan çağrı, kuruluşların kendi amaçları temelinde başvuruda bulunabilecekleri iki alt-çağrıdan oluşacaktır.

Yukarıda belirtilen tematik alanların en az ikisine yönelik faaliyetleri içeren projeler, aşağıda sıralanan iki fon akışından birini hedefleyecektir. Başvuru sahipleri, her iki fon akışına birden BAŞVURAMAYACAKTIR. İki fon akışından seçilecek teklifler %50-50 ağırlığa sahip olacaktır.

Fon Akışı (1): Proje tekliflerinin odağında, yeterli hizmet alamayan alanlardaki mülteciler ve ev sahibi toplum içerisinde özellikle hassas durumda bulunan gruplar[1] ve de Suriyeli olmayanlar (Afgan, Iraklı, İranlı vb.) yer alacaktır.

Fon Akışı (2): Bu çağrıda, özel ihtiyacı bulunan kişiler (engelli bireyler, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları) ile çalışan projeler öncelikli olacaktır.

Hassas durumdaki popülasyonlarla çalışma ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışma deneyimine sahip küçük kuruluşlara, yerel inisiyatiflere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir.

Uygunluk Kriterleri 

Aşağıda belirtilen unsurlara yönelik üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Başvuru Sahibi (1): 

Bu projeye katılmak için uygun yapılar, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır (dernekler, inisiyatifler ve vakıflar). Her iki alt çağrı için de başvurular, aşağıda belirtilen asgari kriterler temelinde değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri:

 • Çağrıdan en az 2 yıl öncesinde kurulmuş olmalı ve hassas gruplara yönelik dış finansmanlı projelerde (tercihen yukarıda tanımlanan faaliyet alanlarında) en az 1 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
 • Tek bir projede 50.000 TL veya 5000 avro tutarlarında fon yönetme deneyimine ve iyi oluşturulmuş bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır (ticari uygunluk açısından kontrol edilecektir). 
 • Bir proje yöneticisi/görevlisine ve deneyimli bir finans görevlisine sahip olmalıdır.
 • Yalnızca bir fon akışına başvurabilecektir. 
 • Tüm projelerin koruma hizmetleri içermesi gerektiğini dikkate almalıdır; bunun yanı sıra STK’lar en az bir diğer CLIP 2 alanında da hizmet sunmalıdır (yaygın eğitim veya sosyal uyum).
 • Programlarını, ildeki hassas gruplara göre tasarlamalıdır. Ayrımsız mülteci yaklaşımı teşvik edilmektedir. 
 • İl düzeyindeki ve yerel düzeydeki kurumlarla (ör: sosyal hizmet merkezleri, belediyeler, vb.) ilişkiler hususunda kanıtlanmış tecrübesi olmalıdır. İlgili protokoller/izinler/kamu kurumları ile devam eden süreçlere ilişkin kanıtlar, uygulama başlamadan önce sunulacaktır. Bu söz konusu değilse, başvuru sahibinin, protokoller ile çalışma alanında en az 2 yıllık kanıtlanmış deneyimi olmalıdır. 
 • İletişim ve raporlama için İngilizce ve/veya Türkçe dil yeterliliği olmalıdır.
 • Kuruluşun sürdürülebilirliğine ilişkin bir stratejisi veya en azından fikirleri/planları olmalıdır.

Süre (2)

Projenin süresi 10 ila 12 ay arasında olup en erken Ağustos 2021 ve en geç Ekim 2021’de başlayacaktır. 

Yer (3)

Projelerin uygulama alanları şöyle olmalıdır: Elazığ, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

Başvuru Sunma Kriterleri

 • Başvurular, kapanış tarihi olan 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a (EST) kadar kabul edilecektir.
 • Başvurular, elektronik olarak İngilizce veya Türkçe dilinde, verilen başvuru şablonları kullanılarak sunulmalıdır.
 • Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Her başvuruda, başvuru şablonlarının tümü gereklidir.

Başvuru sürecinde, Türkçe dilinde 27 Nisan, İngilizce dilinde 28 Nisan tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Katılmak isterseniz, 25 Nisan’a kadar [email protected] adresi üzerinden kaydınızı yaptırınız. 

Başvuru için Son Tarih ve Bilgiler

Başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23:59 (EST) itibariyle e-postal adresimize ulaşmış olmalıdır. Tüm başvurular, elektronik olarak [email protected] adresine “CLIP 2_Proje Teklif Çağrısı_Başvuran Kuruluş Adı_ Fon Akışı X” konu başlığı ile iletilmelidir. Lütfen hangi fon akışına başvurduğunuzu başlıkta belirtiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen başvuru rehberini ve şablonları buradan indiriniz.

İletişim Bilgileri:  

[email protected]

Başvurularınızı heyecanla bekliyoruz!

GIZ Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)

[1] Örnekleri içeren liste için ekte yer alan mantıksal çerçeveyi inceleyiniz.


CALL FOR PROPOSALS for Local Initiatives

Announcement

Background 

GIZ CLIP 2 invites applications for funding and support from local, registered non-governmental organisations based in Turkey that seek to improve community-based social services for refugees and vulnerable residents of host communities in Turkey.The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), has set up a multi-donor initiative financed by the German Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and the European Union through its Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). 

CLIP 2, as a multi-donor financed project, supports and reaches out to community-based local initiatives in underserved regions of Turkey with the aim of providing integrated and needs-differentiated services to disadvantaged refugees and vulnerable members of the Turkish host community. It builds on the experience of the Local Initiative Fund in Turkey (LIFT), through which GIZ has provided financial and technical support to small NGOs in different regions of Turkey in 2019 and 2020.  Taking into account the learning experiences gained during the implementation of the LIFT, the CLIP 2 multi-donor initiative will serve the following objectives:

 1. Improving support services in the areas of protection and specialised services for refugees and vulnerable residents of the host communities. 
 2. Improvement of access to non-formal education. 
 3. Improvement of the services in the areas of intercultural understanding and social cohesion. 
 4. Strengthening capacities, including cooperation structures for providing high-quality and integrated social services.

Funding Opportunity 

CLIP 2 will select up to 24 initiatives for funding, each receiving between EUR 20,000 to EUR 100,000. Applications will be considered in the following thematic areas: protection services and specialised services for refugees and vulnerable residents of the host communities, non-formal education activities (i.e., language courses, vocational courses, etc.), and intercultural exchange and learning activities for improving social cohesion. In this respect, the call consists of two sub-calls for which organisations can apply based on their objectives.

Projects with activities in at least two of the above-mentioned thematic areas shall target one of the two funding streams listed below. It shall be noted that applicants CANNOT apply for both streams. The selected proposals will have a weighting of 50-50% for both streams.

Funding Stream (1): Project proposals shall have a focus on particularly vulnerable groups[1]among refugee and host communities in underserved areas, as well as explicitly non-Syrians (Afghan, Iraqi, Iranian, etc.).

Funding Stream (2): For this call, projects working with persons with specific needs are prioritised: people with disabilities and SGBV survivors.

Priority will be given to small organisations, local initiatives, and grassroots organisations that have experience in working with vulnerable populations and collaboratively working with local stakeholders.

Eligibility Criteria 

There are three sets of eligibility criteria, relating to:

Applicant (1): 

Only non-governmental organisations (i.e., associations, initiatives, and foundations) active in Turkey are eligible for participation in this project. For both sub-calls, applications will be evaluated on the following minimum criteria. The applicants:

 • should have been established at least 2 years prior to the call and have a minimum 1 years’ experience with externally funded projects on vulnerable groups (preferably in the activity fields defined above). 
 • have experience in managing funds amounting to 50,000 TRY or 5000 EUR in one single project and have a well-established accounting system (to be checked for commercial suitability) 
 • have a project manager/officer and experienced finance officer.
 • may only apply to one funding stream. 
 • must take into account that all projects should include protection services, additionally the NGOs should offer services in at least one of the other CLIP 2 intervention areas (NFE or social cohesion) 
 • should design their programmes according to the vulnerable groups in the province. A one-refugee approach is strongly encouraged. 
 • shall have proven records of relations with provincial and local authorities (e.g., social service centers, municipalities, etc.). Relevant protocols/permissions/evidence for ongoing processes with public authorities shall be provided before the implementation starts. If this will not be the case, the applicant shall have proven prior experience with the protocols in the field of work in the last 2 years. 
 • should have proficiency in English and/or Turkish for communication and reporting 
 • should ideally have a strategy or at least ideas/plans for the sustainability of the organisation 

Duration (2)

The duration of the project shall be between 10 to 12 months, starting at the earliest in August 2021 and at the latest in October 2021. 

Location (3)

The implementation areas of the projects must be as follows: Elazig, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

Application Submission Criteria

 • Applications will be accepted until the closing date by 23:59 EST on 31st of May 2021.
 • Applications must be submitted electronically in English or Turkish using the application templates provided.
 • Incomplete applications will not be considered. Each application requires a complete set of application templates.

During the application process, information sessions will take place on 27th of April in Turkish and 28th of April in English between 10:00-12:00. If you are interested in attending, please kindly register for sessions until 25th of April through [email protected]

Application Deadline and Instructions

Applications must be received by CLIP by 23:59 EST on 31st of May 2021. All applications must be submitted electronically to [email protected] with “CLIP 2_Call for Proposals_Name of the Organisation_Stream X” in the subject line. Please indicate in your application subject line which funding stream you applied for. For further details, please download the application guidelines and templates from here.

Contact Details:  

[email protected]

We look forward to receiving your applications!

GIZ Community-based Local Initiatives Project (CLIP 2)

[1] For a non-exhaustive list, please refer to the definitions in the annexed logframe.


اعلان مقترح مشروع لدعم المبادرات المحلية

لمحة عامة 

يدعو مشروع GIZ CLIP 2.0 المنطمات المحلية الغير حكومية والمرخصة للعمل في تركيا والتي تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية للاجئين والمستضعفين من المجتمع التركي المضيف للتقدم بمقترح مشروع للحصول على دعم مادي. 

تود ال Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) بطرح مبادرة متعددة المانحين والممولة من قبل وزارة الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمیة (BMZ) والاتحاد الأوربي للحماية المدنية و عمليات المساعدة الانسانية ( ECHO)

يسعى مشروع CLIP 2.0 إلى الوصول ودعم المبادارات المحلية الاجتماعية في المناطق المحرومة في تركيا. والتي تهدف تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة حسب الاحتياجات على الأرض للاجئين والأفراد المستضعفين من المجتمع التركي المضيف. هذا المشروع هو امتداد لمشروع LIFT صندوق المبادرات الاجتماعية في تركيا والتي عن طريقها قدمت GIZالدعم التقني والمادي للمنظمات الغير حكومية الصغيرة وفي محافظات مختلفة في تركيا بين عامي 2019 و 2020. وبالنظر للدروس المستفادة خلال تنفيذ مشروع LIFT سيهدف مشروع CLIP 2.0  متعدد المانحين الوصول للأهداف التالية:

 1. تحسين خدمات الدعم في مجالات الحماية والخدمات الخاصة في هذا المجال للاجئين و المستضعفين في المجتمعات المضيفة.
 2. تحسين الوصول إلى التعليم الغير الرسمي
 3. تحسين الخدمات في مجال التبادل الثقافي والاندماج الاجتماعي
 4. تعزيز القدرات والذي يتضمن أليات التعاون لتقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية

فرص التمويل

سيتم اختيار نحو 24 مبادرة محلية تحت مشروع CLIP 2.0, بحيث تحصل كل مبادرة على دعم مادي بين 20.000 – 100.000 يورو. سوف يتم تقييم مقترحات المشاريع في المجالات التالية: خدمات الحماية والخدمات الخاصة في هذا المجال و التعليم الغيرالرسمي (كتعليم اللغات أو تدريبات مهنية و غيرها) والتبادل الثقافي لتعزيز الاندماج الاجتماعي. حيث تستطيع المنظمة المتقدمة بمقترح مشروع الاختيار بين الاعلانين الفرعيين حسب الأهداف التي تعمل عليها.

الفرع الأول من الاعلان (1):  مقترحات المشاريع تستهدف الفئات المستضعفة بشكل خاص بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق المحرومة في تركيا ، بحيث يشمل الغير السوريين أيضاً (الأفغان, العراقيين, الإيرانيين وغيرهم)

الفرع الثاني من الاعلان (2): مقترحات مشاريع تسعى لتقديم الدعم لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأشخاص الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأولوية ستكون لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة و المبادرات المحلية التي لديها الخبرة في العمل مع المجتمعات المستضعفة وتعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.

معايير الأهلية 

تندرج معايير الاهلية ضمن ثلاثة مجموعات والمتعلقة ب: 

 • الجهة التي تقدم مقترح المشروع: 

 فقط المنظمات الغير حكومية (كالجمعيات والمبادرات والمؤسسات) والتي تعمل في تركيا مؤهلة للتقدم بمقترح مشروع. حيث سيأخذ بعين الاعتبارالمعايير التالية كحد أدنى:

 • أن تكون المنظمة مؤسسة قبل عامين على الأقل من تاريخ الاعلان وأن تكون ذات خبرة لا تقل عن سنة في إدارة مشاريع ممولة من داعمين لدعم الفئات المستضعفة في المجتمع (ويفضل أن تكون المشاريع المنفذة في مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه).
 • ذات خبرة في إدارة مشاريع تصل ميزانيتها إلى 50000 ليرة تركية أو 5000 يورو في المشروع الواحد مع تواجد نظام مالي (محاسبة) جيد 
 • تواجد مدير مشروع أو موظف تقني بالاضافة لمحاسب مالي 
 • يحق للمنظمة التقدم على إحدى الفرعين المذكورين اعلاه وليس كلاهما
 • يجب أن تتضمن جميع  مقترحات المشاريع خدمات الحماية بالإضافة إلى واحدة على الأقل من أهداف CLIP 2.0في مجالاي التعليم الغير رسمي أو الاندماج الاجتماعي 
 • تصميم مقترح المشروع يجب أن يكون وفق احتياجات الفئات المستضعفة في المجتمع مع اتباع منهج موحد لخدمة جميع اللاجئين.
 • ارفاق البروتوكولات الموقعة مع الجهات الرسمية الحكومية )مراكز الخدمات الاجتماعية, بلدايات وغيرها). يرجى ارفاق البرتوكولات أو الأذونات ذات الصلة بالمشروع المقدم قبل البدء بتنفيذ المشروع. يجب أن يكون المتقدم بمقترح مشروع ذات خبرة سابقة مثبتة في البروتوكولات في العامين الماضيين.
 • تواجد كادر يجيد التواصل باللغة الإنجليزية و / أو التركية للتواصل وإعداد التقاريراللازمة
 • يفضل أن يكون لدى المتقدم استراتيجية او افكار عن استدامة عمل المنظمة والمشروع 
 • المدة الزمنية

المدة الزمنية للمشروع يجب أن تترواح بين 10 إلى 12 شهر بحيث يكون أقرب تاريخ لبداية المشروع في شهر اب 2021 وأخر  توقيت لبداية المشروع في تشرين الأول 2021

 • الموقع 

يجب أن يكون مكان تنفيذ المشروع في احدى المحافظات التركية التالية: Elazig, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

معايير تقديم مقترح مشروع 

 • أخر موعد لتقديم مقترح مشروع هو 31 من شهر أيار 2021 الساعة 23:59 
 • يجب تقديم مقترح المشروع الكترونياً باللغة الانكليزية أو التركية ويجب استخدام القوالب المزودة عبر الرابط
 • لن يتم النظر في المقترحات الغير مستوفاة جميع القوالب المرفقة لذا .

خلال فترة تقديم المقترحات ستعقد جلسات إعلامية في 27 نيسان باللغة التركية و 28 نيسان باللغة الإنجليزية ما بين الساعة 10:00- 12:00. يمكن للمهتمين ارسال بريد الكتروني حتى تاريخ 25 نيسان إلى [email protected]

الموعد النهائي لتقديم مقترح الشروع والتعليمات

يجب أن ترسل مقترحات المشاريع لمشروع CLIP حتى الساعة 23:59 من يوم 31 أيار 2021. عبر البريد الالكتروني على العنوان [email protected]  تحت عنوان “CLIP 2 Call for Proposals”. للمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الملف التوجيهي و القوالب

اللازمة لتقديم مقترح مشروع من  هنا

للاستفسار يمكن التواصل عبر:  [email protected]

نتطلع لتلقي مقترحات المشاريع من قبلكم

 GIZمشروع المبادرات المحلية المجتمعية (CLIP 2.0)

Fransa Büyükelçiliği’nden Çevre Konulu Proje Çağrısı!

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 22 Nisan Uluslararası Dünya Günü vesilesi ile çevre koruma, döngüsel ekonomi ve iklim alanlarında mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla ikinci proje çağrısını duyurdu. 

Toplam 30 bin Avro tutarında destekten faydalanmak isteyen sivil toplum kuruluşları 23 Mayıs 2021 tarihine kadar projeleri ile başvuruda bulunabilecek. Jüri tarafından seçilecek üç ila beş proje Haziran ayında ilan edilecek.

Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını diplomatik gündeminin önceliklerinden biri olarak belirlemiştir ve özellikle 2021’de IUCN Dünya Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, COP 15’te bir anlaşmanın kabulüne ulaşmak için çok sayıda çabaya öncülük etmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) 2021’de yapılacak.

Kaynakların, çevremizin, sağlığımızın korunması, bölgelerin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına izin verir, israfı ve atığı azaltır: döngüsel ekonomi, bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ekonomik bir modeldir. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Paktı, bu nedenle, Mart 2020’de yayınlanan döngüsel ekonomi için yeni bir eylem planı öngörmüştür. 

Fransa, farklı düzlemlerde özellikle kaliteli suya erişimi iyileştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak, su ve sanitasyon hizmetleri, kimyasalların ve tehlikeli atıkların yönetimi ile plastik ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması için uluslararası bir çerçeve benimsenmesi konusunda kararlıdır.

İnsan yaşamı üzerindeki etkileri halihazırda görülebilen ve yakın gelecekte daha da belirgin olacak olan iklim değişikliğinin antropojenik kökeni konusunda bilimsel fikir birliği açıktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 2015 yılında COP21’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında uygulanan Paris İklim Anlaşması büyük bir çoğunlukla ülkeler tarafından kabul edildi. Halen yürürlükte olan Paris Anlaşması tam olarak uygulanmalıdır. Bu bağlamda, uluslararası seferberliğin bir sonraki aşaması, Kasım 2021’de Glasgow’da yapılacak olan COP26’da gerçekleşecek.

Bu çağrı altında seçilen projeler bu temalara cevap vermeyi amaçlayacaktır. Özellikle uluslararası meseleler konusunda halkın farkındalığını artırmaya, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeye, stratejileri belirlemeye, koruma eylemlerini uygulamaya ve / veya iyi çevre uygulamalarını yaymaya yardımcı olacaklar.

Adaylık dosyaları [email protected] e-posta adresine, konu satırına ENV_(kurum adı) yazılarak 23 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.

Detaylı bilgi : https://www.ifturquie.org/haber/proje-cagrisi-cevre/

Kadın Hakları Proje Çağrısı / Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Institut Français

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Institut français Türkiye kadın-erkek eşitliği için ve kadına karşı şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla ilk kez proje çağrısında bulunuyor. Kadın haklari proje çağrısi bu alanda çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına açık.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro, kadın – erkek eşitliği konusunun Fransa’nın diplomatik önceliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, Fransa’nın gelecek Temmuz ayında Paris’te devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Eşitlik Jenerasyon Forumu’na Meksika ile birlikte  başkanlık edeceğini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından 5.000 temsilcinin de zirveye katılacağını ifade etti. Zirve aynı zamanda kadın haklarına ilişkin bugüne kadar düzenlenmiş en büyük konferans olan Pekin Konferansı’nın 25. yılına denk gelecek.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro, Fransız Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın sözcülüğünde ve feminist diplomasi çerçevesinde Fransa’nın çok oyunculu bir yaklaşımla sahada somut bir şekilde sorumluluk üstlenme arzusunda olduğuna işaret etti.

Kadın Hakları proje çağrısı Eşitlik Jenerasyon Forumu tarafından da ele alınacak 3 konuda yapılıyor :

 • Kadına karşı şiddetle mücadele
 • Adalet, ekonomik haklar ve kadınların eğitime erişimi
 • Öz bakım ürünlerine erişim dahil olmak üzere, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların korunması ve tanıtılması 

Proje çağrısı toplam 30 bin Avro’dan oluşan bir desteği içeriyor. Jüri kararıyla belirlenecek üç ila altı proje en fazla 10 bin Avro kadar destek alacak. Proje çağrısına son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olup detaylı bilgiye Institut français Türkiye’nin internet sitesi ifturquie.org adresinden ulaşılabilecek.

Detaylı bilgi : https://www.ifturquie.org/haber/kadin-haklari-proje-cagrisi/

Fransa Büyükelçiliği’nden Biyoçeşitliliklilik Proje Çağrısı

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, biyoçeşitliliğin korunması alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerini desteklemek üzere ilk kez bir proje teklif çağrısında bulunuyor.

Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını, diplomatik ajandasının önceliklerinden biri olarak belirledi ve bu konuda, özellikle 2021 yılındaki IUCN’nin Dünya Doğa Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, 2021’de düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) COP 15 Taraflar konferansı sırasında tarihi uluslararası bir anlaşmanın kabul edilmesi için çok sayıda çalışma yürütüyor.

Yani, bu çağrı neticesinde kabul görecek projelerin amacı, kara, su ve deniz ekosistemlerinin korunması olacak. Bu projeler, anılan konularda kamu duyarlılığının ve sivil toplum örgütlerinin teknik kapasitelerinin arttırılmasını, biyoçeşitliliğin korunması yönünde stratejilerin belirlenmesini ve/veya çevrecilik konusunda doğru alışkanlıkların yaygınlaştırılmasını sağlamalıdır.

Sübvansiyonun toplam bedeli 8.000 Avrodur. İki proje seçilecek ve her biri 3.000 ila 5.000 Avro arası bir ödeme alacak.

KABUL EDİLME KISTASLARI:

 • 500 000 Avro’dan düşük yıllık gelir kaynağı sahibi olmak.
 • Projeler, 15 Kasım 2020 tarihinden önce başlayacak ve 15 Kasım 2021 tarihinden önce sona erecek.
 • Biyoçeşitliliğe dair tüm içerikler projelerin konusunu teşkil edebilir.

Tamamlayıcı bilgileri, proje çağrı şartnamesinde bulabilirsiniz.

Aday derneklerin dosyaları, en geç 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 23.59’dan önce, e-posta yoluyla, [email protected] adresine, Sn. Alexis Lefèvre’nin dikkatine sunulmalıdır. Gönderilecek e-postanın konu başlığına BIODIV_(STK adı) yazılması gerekir.

Teklifte sunulacak belgeler şunlardır:

 • Bütçesiyle birlikte projenin sunumu.
 • Yasal temsilci(ler) tarafından imzalanmış, proje teklif motivasyonunun ve talep edilen meblağın belirtildiği adaylık mektubu.
 • Tarih ve imzalı İBAN’lı banka hesap bilgileri.
 • Derneğin son hesapları.