Risk altındaki hak savunucularına güvenli şehir programı

İnsan hakları ile sosyal adalete saygıyı savunmak ve geliştirmek üzere çalışan “Justice and Peace Netherlands”ın Shelter City projesi için başvurular sürüyor. Risk altındaki hak savunucularına üç ay boyunca güvenli bir ortamda iyileşme, enerji toplama, destek alma ve işbirlikleri kurma fırsatı tanıyan programın Eylül 2021 dönemi başvurularında son tarih 14 Mayıs 2021, 23:59 (Orta Avrupa Saati). COVID-19 durumu nedeniyle özel koşulların geçerli olduğunu lütfen unutmayın.

İnsan haklarını ve demokrasiyi ilerletmek için çalışan aktivistler, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, siyasi figürler, avukatlar, sivil hak savunucuları, bağımsız medya profesyonelleri, sivil toplum üyeleri başvuruda bulunabilir. Detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Yerel İnisiyatifler için Proje Teklif Çağrısı

Yerel İnisiyatifler için PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Duyuru

Temel Bilgiler 

GIZ CLIP 2, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik sundukları toplum temelli sosyal hizmetleri iyileştirmek isteyen yerel ve kayıtlı sivil toplum kuruluşlarını destek başvurusunda bulunmaya davet ediyor. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO)’nin finanse ettiği çok donörlü bir inisiyatif oluşturdu. 

Çok donörlü yapıyla finanse edilen bir proje olarak CLIP 2, Türkiye’nin yeterli hizmet alamayan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere destek sağlamakta ve bu yolla, dezavantajlı konumdaki mültecilere ve Türkiye’deki ev sahibi hassas topluluklara, bütüncül ve ihtiyaca dayalı hizmetlerin sunulmasını amaçlamaktadır. CLIP 2, GIZ’in 2019 ve 2020 yılları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük STK’lara finansal ve teknik destek sunduğu Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) kapsamında edinilen deneyimleri temel almaktadır.  LIFT’in uygulanması sürecinde edinilen deneyimler dikkate alınarak uygulanan CLIP 2 çok donörlü inisiyatifi, aşağıda belirtilen amaçlara hizmet edecektir:

 1. Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve uzmanlık hizmetlerine yönelik destek hizmetlerinin iyileştirilmesi. 
 2. Yaygın eğitime erişimin iyileştirilmesi. 
 3. Kültürlerarası anlayış ve sosyal uyum alanlarındaki hizmetlerin iyileştirilmesi. 
 4. Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik iş birliği yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi.

Finansman Fırsatı 

CLIP 2 destek sunmak üzere 24 kadar yerel inisiyatifi seçecek, bunların her biri 20.000 ila 100.000 avro arasında fon fırsatı sunmaktadır. Şu tematik alanlarda başvurular değerlendirilecektir: Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik koruma ve uzmanlık hizmetleri, yaygın eğitim faaliyetleri (dil kursları, meslek kursları vb.), sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik kültürlerarası paylaşım ve öğrenme faaliyetleri. Bu bakımdan çağrı, kuruluşların kendi amaçları temelinde başvuruda bulunabilecekleri iki alt-çağrıdan oluşacaktır.

Yukarıda belirtilen tematik alanların en az ikisine yönelik faaliyetleri içeren projeler, aşağıda sıralanan iki fon akışından birini hedefleyecektir. Başvuru sahipleri, her iki fon akışına birden BAŞVURAMAYACAKTIR. İki fon akışından seçilecek teklifler %50-50 ağırlığa sahip olacaktır.

Fon Akışı (1): Proje tekliflerinin odağında, yeterli hizmet alamayan alanlardaki mülteciler ve ev sahibi toplum içerisinde özellikle hassas durumda bulunan gruplar[1] ve de Suriyeli olmayanlar (Afgan, Iraklı, İranlı vb.) yer alacaktır.

Fon Akışı (2): Bu çağrıda, özel ihtiyacı bulunan kişiler (engelli bireyler, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları) ile çalışan projeler öncelikli olacaktır.

Hassas durumdaki popülasyonlarla çalışma ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışma deneyimine sahip küçük kuruluşlara, yerel inisiyatiflere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir.

Uygunluk Kriterleri 

Aşağıda belirtilen unsurlara yönelik üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Başvuru Sahibi (1): 

Bu projeye katılmak için uygun yapılar, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır (dernekler, inisiyatifler ve vakıflar). Her iki alt çağrı için de başvurular, aşağıda belirtilen asgari kriterler temelinde değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri:

 • Çağrıdan en az 2 yıl öncesinde kurulmuş olmalı ve hassas gruplara yönelik dış finansmanlı projelerde (tercihen yukarıda tanımlanan faaliyet alanlarında) en az 1 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
 • Tek bir projede 50.000 TL veya 5000 avro tutarlarında fon yönetme deneyimine ve iyi oluşturulmuş bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır (ticari uygunluk açısından kontrol edilecektir). 
 • Bir proje yöneticisi/görevlisine ve deneyimli bir finans görevlisine sahip olmalıdır.
 • Yalnızca bir fon akışına başvurabilecektir. 
 • Tüm projelerin koruma hizmetleri içermesi gerektiğini dikkate almalıdır; bunun yanı sıra STK’lar en az bir diğer CLIP 2 alanında da hizmet sunmalıdır (yaygın eğitim veya sosyal uyum).
 • Programlarını, ildeki hassas gruplara göre tasarlamalıdır. Ayrımsız mülteci yaklaşımı teşvik edilmektedir. 
 • İl düzeyindeki ve yerel düzeydeki kurumlarla (ör: sosyal hizmet merkezleri, belediyeler, vb.) ilişkiler hususunda kanıtlanmış tecrübesi olmalıdır. İlgili protokoller/izinler/kamu kurumları ile devam eden süreçlere ilişkin kanıtlar, uygulama başlamadan önce sunulacaktır. Bu söz konusu değilse, başvuru sahibinin, protokoller ile çalışma alanında en az 2 yıllık kanıtlanmış deneyimi olmalıdır. 
 • İletişim ve raporlama için İngilizce ve/veya Türkçe dil yeterliliği olmalıdır.
 • Kuruluşun sürdürülebilirliğine ilişkin bir stratejisi veya en azından fikirleri/planları olmalıdır.

Süre (2)

Projenin süresi 10 ila 12 ay arasında olup en erken Ağustos 2021 ve en geç Ekim 2021’de başlayacaktır. 

Yer (3)

Projelerin uygulama alanları şöyle olmalıdır: Elazığ, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

Başvuru Sunma Kriterleri

 • Başvurular, kapanış tarihi olan 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a (EST) kadar kabul edilecektir.
 • Başvurular, elektronik olarak İngilizce veya Türkçe dilinde, verilen başvuru şablonları kullanılarak sunulmalıdır.
 • Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Her başvuruda, başvuru şablonlarının tümü gereklidir.

Başvuru sürecinde, Türkçe dilinde 27 Nisan, İngilizce dilinde 28 Nisan tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Katılmak isterseniz, 25 Nisan’a kadar clip.info@giz.de adresi üzerinden kaydınızı yaptırınız. 

Başvuru için Son Tarih ve Bilgiler

Başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23:59 (EST) itibariyle e-postal adresimize ulaşmış olmalıdır. Tüm başvurular, elektronik olarak clip.info@giz.de adresine “CLIP 2_Proje Teklif Çağrısı_Başvuran Kuruluş Adı_ Fon Akışı X” konu başlığı ile iletilmelidir. Lütfen hangi fon akışına başvurduğunuzu başlıkta belirtiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen başvuru rehberini ve şablonları buradan indiriniz.

İletişim Bilgileri:  

clip.info@giz.de

Başvurularınızı heyecanla bekliyoruz!

GIZ Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)

[1] Örnekleri içeren liste için ekte yer alan mantıksal çerçeveyi inceleyiniz.


CALL FOR PROPOSALS for Local Initiatives

Announcement

Background 

GIZ CLIP 2 invites applications for funding and support from local, registered non-governmental organisations based in Turkey that seek to improve community-based social services for refugees and vulnerable residents of host communities in Turkey.The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), has set up a multi-donor initiative financed by the German Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and the European Union through its Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). 

CLIP 2, as a multi-donor financed project, supports and reaches out to community-based local initiatives in underserved regions of Turkey with the aim of providing integrated and needs-differentiated services to disadvantaged refugees and vulnerable members of the Turkish host community. It builds on the experience of the Local Initiative Fund in Turkey (LIFT), through which GIZ has provided financial and technical support to small NGOs in different regions of Turkey in 2019 and 2020.  Taking into account the learning experiences gained during the implementation of the LIFT, the CLIP 2 multi-donor initiative will serve the following objectives:

 1. Improving support services in the areas of protection and specialised services for refugees and vulnerable residents of the host communities. 
 2. Improvement of access to non-formal education. 
 3. Improvement of the services in the areas of intercultural understanding and social cohesion. 
 4. Strengthening capacities, including cooperation structures for providing high-quality and integrated social services.

Funding Opportunity 

CLIP 2 will select up to 24 initiatives for funding, each receiving between EUR 20,000 to EUR 100,000. Applications will be considered in the following thematic areas: protection services and specialised services for refugees and vulnerable residents of the host communities, non-formal education activities (i.e., language courses, vocational courses, etc.), and intercultural exchange and learning activities for improving social cohesion. In this respect, the call consists of two sub-calls for which organisations can apply based on their objectives.

Projects with activities in at least two of the above-mentioned thematic areas shall target one of the two funding streams listed below. It shall be noted that applicants CANNOT apply for both streams. The selected proposals will have a weighting of 50-50% for both streams.

Funding Stream (1): Project proposals shall have a focus on particularly vulnerable groups[1]among refugee and host communities in underserved areas, as well as explicitly non-Syrians (Afghan, Iraqi, Iranian, etc.).

Funding Stream (2): For this call, projects working with persons with specific needs are prioritised: people with disabilities and SGBV survivors.

Priority will be given to small organisations, local initiatives, and grassroots organisations that have experience in working with vulnerable populations and collaboratively working with local stakeholders.

Eligibility Criteria 

There are three sets of eligibility criteria, relating to:

Applicant (1): 

Only non-governmental organisations (i.e., associations, initiatives, and foundations) active in Turkey are eligible for participation in this project. For both sub-calls, applications will be evaluated on the following minimum criteria. The applicants:

 • should have been established at least 2 years prior to the call and have a minimum 1 years’ experience with externally funded projects on vulnerable groups (preferably in the activity fields defined above). 
 • have experience in managing funds amounting to 50,000 TRY or 5000 EUR in one single project and have a well-established accounting system (to be checked for commercial suitability) 
 • have a project manager/officer and experienced finance officer.
 • may only apply to one funding stream. 
 • must take into account that all projects should include protection services, additionally the NGOs should offer services in at least one of the other CLIP 2 intervention areas (NFE or social cohesion) 
 • should design their programmes according to the vulnerable groups in the province. A one-refugee approach is strongly encouraged. 
 • shall have proven records of relations with provincial and local authorities (e.g., social service centers, municipalities, etc.). Relevant protocols/permissions/evidence for ongoing processes with public authorities shall be provided before the implementation starts. If this will not be the case, the applicant shall have proven prior experience with the protocols in the field of work in the last 2 years. 
 • should have proficiency in English and/or Turkish for communication and reporting 
 • should ideally have a strategy or at least ideas/plans for the sustainability of the organisation 

Duration (2)

The duration of the project shall be between 10 to 12 months, starting at the earliest in August 2021 and at the latest in October 2021. 

Location (3)

The implementation areas of the projects must be as follows: Elazig, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

Application Submission Criteria

 • Applications will be accepted until the closing date by 23:59 EST on 31st of May 2021.
 • Applications must be submitted electronically in English or Turkish using the application templates provided.
 • Incomplete applications will not be considered. Each application requires a complete set of application templates.

During the application process, information sessions will take place on 27th of April in Turkish and 28th of April in English between 10:00-12:00. If you are interested in attending, please kindly register for sessions until 25th of April through clip.info@giz.de

Application Deadline and Instructions

Applications must be received by CLIP by 23:59 EST on 31st of May 2021. All applications must be submitted electronically to clip.info@giz.de with “CLIP 2_Call for Proposals_Name of the Organisation_Stream X” in the subject line. Please indicate in your application subject line which funding stream you applied for. For further details, please download the application guidelines and templates from here.

Contact Details:  

clip.info@giz.de

We look forward to receiving your applications!

GIZ Community-based Local Initiatives Project (CLIP 2)

[1] For a non-exhaustive list, please refer to the definitions in the annexed logframe.


اعلان مقترح مشروع لدعم المبادرات المحلية

لمحة عامة 

يدعو مشروع GIZ CLIP 2.0 المنطمات المحلية الغير حكومية والمرخصة للعمل في تركيا والتي تسعى لتحسين الخدمات الاجتماعية للاجئين والمستضعفين من المجتمع التركي المضيف للتقدم بمقترح مشروع للحصول على دعم مادي. 

تود ال Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) بطرح مبادرة متعددة المانحين والممولة من قبل وزارة الاتحاد الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمیة (BMZ) والاتحاد الأوربي للحماية المدنية و عمليات المساعدة الانسانية ( ECHO)

يسعى مشروع CLIP 2.0 إلى الوصول ودعم المبادارات المحلية الاجتماعية في المناطق المحرومة في تركيا. والتي تهدف تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة حسب الاحتياجات على الأرض للاجئين والأفراد المستضعفين من المجتمع التركي المضيف. هذا المشروع هو امتداد لمشروع LIFT صندوق المبادرات الاجتماعية في تركيا والتي عن طريقها قدمت GIZالدعم التقني والمادي للمنظمات الغير حكومية الصغيرة وفي محافظات مختلفة في تركيا بين عامي 2019 و 2020. وبالنظر للدروس المستفادة خلال تنفيذ مشروع LIFT سيهدف مشروع CLIP 2.0  متعدد المانحين الوصول للأهداف التالية:

 1. تحسين خدمات الدعم في مجالات الحماية والخدمات الخاصة في هذا المجال للاجئين و المستضعفين في المجتمعات المضيفة.
 2. تحسين الوصول إلى التعليم الغير الرسمي
 3. تحسين الخدمات في مجال التبادل الثقافي والاندماج الاجتماعي
 4. تعزيز القدرات والذي يتضمن أليات التعاون لتقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية

فرص التمويل

سيتم اختيار نحو 24 مبادرة محلية تحت مشروع CLIP 2.0, بحيث تحصل كل مبادرة على دعم مادي بين 20.000 – 100.000 يورو. سوف يتم تقييم مقترحات المشاريع في المجالات التالية: خدمات الحماية والخدمات الخاصة في هذا المجال و التعليم الغيرالرسمي (كتعليم اللغات أو تدريبات مهنية و غيرها) والتبادل الثقافي لتعزيز الاندماج الاجتماعي. حيث تستطيع المنظمة المتقدمة بمقترح مشروع الاختيار بين الاعلانين الفرعيين حسب الأهداف التي تعمل عليها.

الفرع الأول من الاعلان (1):  مقترحات المشاريع تستهدف الفئات المستضعفة بشكل خاص بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق المحرومة في تركيا ، بحيث يشمل الغير السوريين أيضاً (الأفغان, العراقيين, الإيرانيين وغيرهم)

الفرع الثاني من الاعلان (2): مقترحات مشاريع تسعى لتقديم الدعم لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأشخاص الناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي

الأولوية ستكون لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة و المبادرات المحلية التي لديها الخبرة في العمل مع المجتمعات المستضعفة وتعمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين.

معايير الأهلية 

تندرج معايير الاهلية ضمن ثلاثة مجموعات والمتعلقة ب: 

 • الجهة التي تقدم مقترح المشروع: 

 فقط المنظمات الغير حكومية (كالجمعيات والمبادرات والمؤسسات) والتي تعمل في تركيا مؤهلة للتقدم بمقترح مشروع. حيث سيأخذ بعين الاعتبارالمعايير التالية كحد أدنى:

 • أن تكون المنظمة مؤسسة قبل عامين على الأقل من تاريخ الاعلان وأن تكون ذات خبرة لا تقل عن سنة في إدارة مشاريع ممولة من داعمين لدعم الفئات المستضعفة في المجتمع (ويفضل أن تكون المشاريع المنفذة في مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه).
 • ذات خبرة في إدارة مشاريع تصل ميزانيتها إلى 50000 ليرة تركية أو 5000 يورو في المشروع الواحد مع تواجد نظام مالي (محاسبة) جيد 
 • تواجد مدير مشروع أو موظف تقني بالاضافة لمحاسب مالي 
 • يحق للمنظمة التقدم على إحدى الفرعين المذكورين اعلاه وليس كلاهما
 • يجب أن تتضمن جميع  مقترحات المشاريع خدمات الحماية بالإضافة إلى واحدة على الأقل من أهداف CLIP 2.0في مجالاي التعليم الغير رسمي أو الاندماج الاجتماعي 
 • تصميم مقترح المشروع يجب أن يكون وفق احتياجات الفئات المستضعفة في المجتمع مع اتباع منهج موحد لخدمة جميع اللاجئين.
 • ارفاق البروتوكولات الموقعة مع الجهات الرسمية الحكومية )مراكز الخدمات الاجتماعية, بلدايات وغيرها). يرجى ارفاق البرتوكولات أو الأذونات ذات الصلة بالمشروع المقدم قبل البدء بتنفيذ المشروع. يجب أن يكون المتقدم بمقترح مشروع ذات خبرة سابقة مثبتة في البروتوكولات في العامين الماضيين.
 • تواجد كادر يجيد التواصل باللغة الإنجليزية و / أو التركية للتواصل وإعداد التقاريراللازمة
 • يفضل أن يكون لدى المتقدم استراتيجية او افكار عن استدامة عمل المنظمة والمشروع 
 • المدة الزمنية

المدة الزمنية للمشروع يجب أن تترواح بين 10 إلى 12 شهر بحيث يكون أقرب تاريخ لبداية المشروع في شهر اب 2021 وأخر  توقيت لبداية المشروع في تشرين الأول 2021

 • الموقع 

يجب أن يكون مكان تنفيذ المشروع في احدى المحافظات التركية التالية: Elazig, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

معايير تقديم مقترح مشروع 

 • أخر موعد لتقديم مقترح مشروع هو 31 من شهر أيار 2021 الساعة 23:59 
 • يجب تقديم مقترح المشروع الكترونياً باللغة الانكليزية أو التركية ويجب استخدام القوالب المزودة عبر الرابط
 • لن يتم النظر في المقترحات الغير مستوفاة جميع القوالب المرفقة لذا .

خلال فترة تقديم المقترحات ستعقد جلسات إعلامية في 27 نيسان باللغة التركية و 28 نيسان باللغة الإنجليزية ما بين الساعة 10:00- 12:00. يمكن للمهتمين ارسال بريد الكتروني حتى تاريخ 25 نيسان إلى clip.info@giz.de

الموعد النهائي لتقديم مقترح الشروع والتعليمات

يجب أن ترسل مقترحات المشاريع لمشروع CLIP حتى الساعة 23:59 من يوم 31 أيار 2021. عبر البريد الالكتروني على العنوان clip.info@giz.de  تحت عنوان “CLIP 2 Call for Proposals”. للمزيد من التفاصيل يرجى تحميل الملف التوجيهي و القوالب

اللازمة لتقديم مقترح مشروع من  هنا

للاستفسار يمكن التواصل عبر:  clip.info@giz.de

نتطلع لتلقي مقترحات المشاريع من قبلكم

 GIZمشروع المبادرات المحلية المجتمعية (CLIP 2.0)

Denge ve Denetleme Ağı / Takım Arkadaşları Arıyoruz!

EKİBİMİZ BÜYÜYOR

Denge ve Denetleme Ağı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ile birlikte, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (Sida) mali desteği ile yürüteceği “Demokratik ve Aktif Vatandaşlığın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında profesyonel ekibini büyütüyor.

Ankara’da tam zamanlı (fulltime) olarak istihdam edilmek üzere;

– Savunuculuk ve Saha Koordinatörü,

– İletişim Koordinatörü,

– Program Koordinatörü(mecliste.org),

– Sosyal Medya ve İçerik Sorumlusu,

– Editör,

– Proje Asistanı arıyoruz

Son Başvuru : 28 Nisan 2021

İlgili pozisyonlara dair detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayınız:

Savunuculuk ve Saha Birimi Koordinatörü İş Tanımı

İletişim Koordinatörü İş Tanımı

Program Koordinatörü (mecliste.org) İş Tanımı

Editör İş Tanımı

Sosyal Medya ve İçerik Sorumlusu İş Tanımı

Proje Asistanı İş Tanımı

Pozisyonlarla ilgilenen ve gerekli özelliklere sahip olan adayların 28 Nisan 2021 saat 17:00ye kadar, özgeçmişlerini  ve e-posta konu başlığına ilgilendikleri pozisyonun ismini ekleyerek (örneğin “Proje Asistanı İş Başvurusu”), ik@birarada.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Genel Koordinatör Arıyor

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) faaliyetleri ve idari işlerinin yürütülmesi ve faaliyet alanları arası koordinasyon için İstanbul’da ikamet eden, tam zamanlı bir Genel Koordinatör arıyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021. 

Aranan Şartlar
 • En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak
 • Tercihen Sağlık Bilimleri ya da Sosyal Bilimler alanlarından mezun olmak
 • İstanbul’da ikamet etmek
 • Güçlü iletişim becerileri ve temsiliyet kabiliyetine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • STK alanında profesyonel veya gönüllü çalışma tecrübesine sahip olmak
Görev Tanımı
 • Faaliyet ve kaynak geliştirme strateji planlarının hazırlanması ve takip edilmesi, stratejik hedeflere yönelik planlamalar yapılması
 • Aylık bülten hazırlanması
 • İş ve faaliyet takvimini planlamak, koordine ve takip etmek
 • Fon başvurularını değerlendirmek, ve başvuru prosedürlerini tamamlamak
 • Faaliyetlerin yürütülmesi için diğer birimlere destek verilmesi
 • Derneğin bireysel/ kurumsal kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesine destek verilmesi
 • Ulusal, uluslararası ya da özel kurumlar / STK alanlarında kurumun temsil edilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve yürütülmesi
 • Mali ve idari işlerin koordinasyonunu sağlayarak ilgili raporların düzenli olarak sunulması
 • Gönüllü organizasyonları için planlama yapılarak faaliyetlerin düzenlenmesi, strateji kapsamında iletişim çalışmalarının yönetilmesi için planlama yapılması ve iletişim sorumlusuna destek verilmesi
 • Yasal sorumluluk alanlarının takip edilerek süreçlerin yönetilmesi, raporların oluşturulması, resmi yazışmaların takibi
Başvuru
 • İlgilenen adaylar,  fotoğraflı Türkçe özgeçmişlerini ve en fazla 1 sayfa Motivasyon Muktupları ile beraber 30.04.2021 tarihi saat 18.00’e kadar, “Genel Koordinatör İş Başvurusu” başlığı ile nagihan.sadiklar@kasder.org.tr adresine gönderebilir.
 • Yalnızca özgeçmişle birlikte motivasyon mektubu ileten adayların başvurusu dikkate alınacak.
 • Mülakatlara davet edilecek adaylara dönüş sağlanacaktır

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği Deneyimli Kampanyacı Arıyor

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği, yürüttüğü Kafessiz Türkiye kampanyası kapsamında deneyimli bir kampanyacı arıyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021. 

2020 yılından beri faaliyet gösteren Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği, yürüttüğü Kafessiz Türkiye kampanyası ile hıncahınç sıkışık kafeslere hapsedilen tavukların hepsini kafeslerden kurtarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda firma yöneticileriyle görüşüp, firmalara yönelik baskı kampanyaları düzenleyen Kafessiz Türkiye, şimdiye kadar senede yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliklerine sebep oldu.

Türkiye’nin en etkili sosyal hareketi olmayı hedefleyen Kafessiz Türkiye, deneyimli ve sonuç alma odaklı bir kampanyacı arıyor. Firmaların kafes yumurtası kullanmaması için düzenlenecek kampanyalarda tam zamanlı çalışacak olan Kampanyacı:

 • Uzaktan çalışma, esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek.
 • Net maaş: Aylık en az 4500 lira. Başvuran adayın deneyim seviyesine göre rekabetçi seviyede bir maaş önerilecek.
 • Yüksek deneyim seviyesindeki adayların da başvurması önerilir.
Aranan Özellikler
 • Kampanyacılık deneyimi
 • Hayvan haklarına ilgi
 • Gıda endüstrisine ilişkin bilgi
 • Saha eylemleri yönetme deneyimi
 • İleri düzeyde İngilizce okuma ve dinleme becerileri
 • Teknoloji kullanmaya aşinalık. Dijital bir kampanya yönetmek için kullanılabilecek basit yazılımları hızlı öğrenebilme becerisi
 • Firmalar hakkında stratejik araştırmayı hızlı bir şekilde yürütme kabiliyeti
 • Çok güçlü iletişim becerileri
 • Sonuç odaklılık
 • Adayların İstanbul veya Ankara’da ikamet etmesi gerekiyor.
Görevler

Kampanyacı Kafessiz Türkiye’nin firmalara yönelik düzenlediği kurumsal kampanyalarda rol alacak.

Kampanya Malzemeleri

 • İmza kampanyaları, kampanya web siteleri, sosyal medya gönderileri ve e-postalar hazırlamak,
 • İletişim ekibiyle birlikte çalışarak kampanya görselleri, pankartları ve diğer gerekli materyalleri hazırlamak,
 • İletişim ekibiyle birlikte çalışarak kampanyalarımız için basın açıklamaları hazırlamak.

Araştırma

 • Firmaların yöneticilerini ve yönetim kurulunu hızlı ve etkili bir şekilde araştırmak
 • Bir kampanyada hangi taktiklerin kullanılacağına karar vermek için firmaların marka imajını, hayvan refahı standartlarını, zayıf yönlerini ve liderliğini derinlemesine araştırmak ve gözlemlemek

Kampanya Faaliyetlerini Kolaylaştırmak

 • Destekçilerin gerçekleştireceği günlük kampanya faaliyetlerini hazırlamak ve göndermek
 • Gönüllülerin fiziksel veya dijital olarak gerçekleştireceği kampanya faaliyetlerine yardımcı olmak

Kampanya Faaliyetlerini Gerçekleştirmek

 • Devam eden tüm kampanyalar için sosyal medyadan, telefondan ve gerektiğinde sahada faaliyetlere katılmak
 • Kampanyalar için gerçekleştirilen saha eylemlerini yönetmek
 • E-posta yoluyla kampanyada hedef alınan firmalarla iletişimi sürdürmek

Strateji

 • Kampanyalarımız için stratejik planlama yapmak
 • Kampanya hedeflerini belirlemek
 • Yeni yaklaşımlar öğrenmek için diğer grupları gözlemlemek ve onlarla birlikte çalışmak
 • Kurumsal kampanya stratejisindeki gelişmeleri araştırmak ve takip etmek

Başvuru

Başvurular için CV’nizi 30 Nisan’a kadar bilgi@kafessizturkiye.com adresine e-mail atabilirsiniz. E-mail başlığı olarak  “Kampanyacı İş Başvurusu” yazılması gerekiyor. İsteğe bağlı olarak hayvan haklarına neden ilgi duyduğunuza ilişkin en fazla 300 kelimelik bir metni başvurunuza ekleyebilirsiniz.

Eksi 25 Derneği Psikolog Arıyor!

Full time. Eskişehir, Turkey

Eksi 25 Derneği, 25 yaşına kadar her bireyin yüksek yararını gözeterek, yaşamasını, gelişmesini, katılımını, ihmal, istismar ve her türlü şiddetten korunmasını sağlamak amacıyla Nisan 2015’de Eskişehir’de kurulmuştur.

Vizyonumuz

25 yaşına kadar tüm çocukların haklarından tamamıyla faydalandığı, her türlü şiddetten uzak ve mutlu olduğu, tüm yönleriyle kendilerini gerçekleştirdikleri bir dünya.

Misyonumuz

Bütüncül ve hak temelli yaklaşımla, çocuk ve gençlerin mutlu ve güvende olduğu bir yaşamı oluşturmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde;

 • Durum belirleme çalışmaları yapmak
 • Toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak
 • Çocuk ve gençleri hakları konusunda güçlendirmek
 • Kendileriyle ilgili alanlarda çocuk ve gençlerin etkin katılımını sağlamak
 • Şiddete maruz bırakılan çocuklara, gençlere ve ilgili kişilere destek olmak
 • Politikalar geliştirilmesine, ilgili mevzuatın ve uygulamaların güçlenmesine katkıda bulunmak.

İlkelerimiz:

 • Önceliğimiz her zaman çocuktur.
 • Çocuk alanı politika üstü bir alandır.
 • Her türlü çalışmada çocuğun yüksek yararı gözetilir.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Belgeleri tüm çalışmaların temel taşıdır.
 • Çocuk bir bireydir.
 • Beyin gelişiminin tamamlandığı yaş olan 25 yaşına kadar tüm bireyler çocuk kabul edilir.

İş Tanımı:

 • Bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Vaka takibini yapmak
 • Kurum işleyişine destek vermek
 • Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem, teknik ve teknolojilere hâkim olmak
 • Gerekli ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak, değerlendirmek ve raporlamak
 • Proje koordinatörü ve danışmanın istediği rapor ve bilgileri düzenli olarak paylaşmak

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun (Psikoloji alanından yüksek lisans ve doktor tercih sebebi)
 • Çocuk alanında en az 3 yıl deneyimli olmak
 • Alanıyla ilgili ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma becerisine sahip olmak
 • Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip olmak
 • Tercihen STK deneyimine sahip olmak
 • MS Office programlarına hâkim olmak
 • Esnek çalışma ve uzaktan çalışmaya uyum sağlayabilen
 • Çocuk ve gençlik hakları konusunda duyarlı
 • Ekip çalışmasına uyumlu

Vizyon, misyon ve ilkelerimiz doğrultusunda bizimle çalışmalar yürütecek Eskişehir’de yaşayan veya yaşama imkanı olan psikolog, ekip arkadaşı aranmaktadır.

Pozisyon: Psikolog

Türü: Tam zamanlı

Şehir: Eskişehir

Uygun adayların güncel özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını 02 Mayıs Pazar günü saat: 23.59’a kadar info@eksi-25.org adresine göndermeleri beklenmektedir.

Fransa Büyükelçiliği’nden Çevre Konulu Proje Çağrısı!

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 22 Nisan Uluslararası Dünya Günü vesilesi ile çevre koruma, döngüsel ekonomi ve iklim alanlarında mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla ikinci proje çağrısını duyurdu. 

Toplam 30 bin Avro tutarında destekten faydalanmak isteyen sivil toplum kuruluşları 23 Mayıs 2021 tarihine kadar projeleri ile başvuruda bulunabilecek. Jüri tarafından seçilecek üç ila beş proje Haziran ayında ilan edilecek.

Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını diplomatik gündeminin önceliklerinden biri olarak belirlemiştir ve özellikle 2021’de IUCN Dünya Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, COP 15’te bir anlaşmanın kabulüne ulaşmak için çok sayıda çabaya öncülük etmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) 2021’de yapılacak.

Kaynakların, çevremizin, sağlığımızın korunması, bölgelerin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına izin verir, israfı ve atığı azaltır: döngüsel ekonomi, bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ekonomik bir modeldir. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Paktı, bu nedenle, Mart 2020’de yayınlanan döngüsel ekonomi için yeni bir eylem planı öngörmüştür. 

Fransa, farklı düzlemlerde özellikle kaliteli suya erişimi iyileştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak, su ve sanitasyon hizmetleri, kimyasalların ve tehlikeli atıkların yönetimi ile plastik ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması için uluslararası bir çerçeve benimsenmesi konusunda kararlıdır.

İnsan yaşamı üzerindeki etkileri halihazırda görülebilen ve yakın gelecekte daha da belirgin olacak olan iklim değişikliğinin antropojenik kökeni konusunda bilimsel fikir birliği açıktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 2015 yılında COP21’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında uygulanan Paris İklim Anlaşması büyük bir çoğunlukla ülkeler tarafından kabul edildi. Halen yürürlükte olan Paris Anlaşması tam olarak uygulanmalıdır. Bu bağlamda, uluslararası seferberliğin bir sonraki aşaması, Kasım 2021’de Glasgow’da yapılacak olan COP26’da gerçekleşecek.

Bu çağrı altında seçilen projeler bu temalara cevap vermeyi amaçlayacaktır. Özellikle uluslararası meseleler konusunda halkın farkındalığını artırmaya, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeye, stratejileri belirlemeye, koruma eylemlerini uygulamaya ve / veya iyi çevre uygulamalarını yaymaya yardımcı olacaklar.

Adaylık dosyaları siviltoplum@ifturquie.org e-posta adresine, konu satırına ENV_(kurum adı) yazılarak 23 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.

Detaylı bilgi : https://www.ifturquie.org/haber/proje-cagrisi-cevre/

ACİLL!!! Experts for the Rights of the Child / Early Intervention / Early Childhood Rehabilitation / Special Education / Children with Disabilities

Qualifications of the Experts


General Qualifications:
1) Awareness about human rights and the rights of the child, different cultures, local traditions,
religious beliefs and practices, personal interaction, gender, disability, age and ethnic origins,
2) Skilled in analyzing, organization and human relations
3) Ability to work closely with the national and international actors within the framework of TOR,
and ability to facilitate the coordination of a process
4) Computer literacy in Microsoft Programmes.

Specific Qualifications:

Expert 1-Head of Team
In addition to general qualifications:
1) At least 5 years of relevant professional project management experience
2) Specialized knowledge on social system analysis, development of alternative system models,
coordination and working with governmental authorities
3) Relevant professional experience in the area of early intervention/early childhood
rehabilitation/ special education, children with disabilities
4) Experience in report writing both in English and Turkish
5) Good command of written and spoken English

Expert 2 & 3
In addition to general qualifications:
1) At least 5 years of relevant professional experience in the areas of early intervention/early
childhood rehabilitation/ special education, children with disabilities
2) Specialized knowledge of early childhood development and children with disabilities and
multidisciplinary approach to the issues
3) Experience in working with disadvantaged groups, and child protection professional and
academic experience on analyzing social services and development of models
4) Ability to conduct analysis and develop alternative system models particularly for children with
disabilities and disadvantaged groups, Experience in family-based child protection systems
5) Familiarity with international standards and practices, including around Social Services and
Child Protection systems issues
6) Good command of written and spoken English is preferred

Son Başvuru Tarihi:

28 Nisan 2021

Başvuru İçin İletişim bilgileri:
Gül Yüksel
gul@reaconsultancy.com
0532 219 5694

Law & Society Institute – New doctoral programme

The doctoral programme Law & Society of the Integrative Research Institute Law & Society (LSI) in cooperation with the Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) is currently accepting applications for two doctoral scholarships at the Humboldt-Universität zu Berlin funded by the German Academic Exchange Service (DAAD, Graduate School Scholarship Programme). 

The LSI and the BGSS have established the joint doctoral programme Law & Society to promote innovative interdisciplinary legal research. The programme is dedicated to investigating the role and function of law for tackling the current and fundamental challenges for a democratic global society (inter alia climate change, digital transformation, the rise of populism and the decline of the rule of law) from a genuinely interdisciplinary perspective.


The programme offers interdisciplinary supervision and support of the doctoral students within the international structured doctoral programme of the BGSS. The LSI is a stimulating interdisciplinary and international research environment in the heart of Berlin at the Humboldt-University.


The courses of the doctoral programme will be taught in English. However, applicants are expected to acquire a working knowledge of German. Fully funded language courses will be available as part of the doctoral scholarship. The doctoral thesis may be written in English or German.

Application Deadline: April 30, 2021.

For all application requirements and more information, please find the full Call for Applications here.

Students at Risk – Hilde Domin Programme

The German Academic Exchange Service (DAAD) administers the scholarship programme “Hilde Domin Programme” with funds from the Federal Foreign Office (AA). The programme serves to support students and doctoral candidates from across the globe, who are at risk of being formally or de facto denied educational or other rights in their country of origin, and to provide these students and doctoral candidates with an opportunity to begin or complete a study or research degree at a higher education institution in Germany. Students and doctoral candidates nominated and accepted under the programme will be enrolled in degree courses of any personal subject choice and according to individual qualifications and receive a scholarship sufficient to cover the necessary costs incurred in the course of their study resp. research stay.


The long-term goal of the scholarship programme is to enable students and doctoral candidates to complete their higher education studies resp. research project in a secure environment, in order to be able to contribute towards meaningful political, economic as well as social development in their countries of origin (respectively in Germany or third countries) upon completion of their studies in Germany. All beneficiaries of the scholarship programme will further be qualified in an accompanying interdisciplinary programme, in order to enhance the prospects of a free development of their personality and their contributions towards society.

Programme launch

To mark the start of the programme on 14 April 2021, Federal Foreign Minister, Heiko Maas, and DAAD President, Prof Dr Joybrato Mukherjee, each expressed a few personal words in a video statement.

The video statement of the Federal Foreign Minister can be found here.

The video statement of the DAAD President can be found here.

The nomination and selection procedure

Potential candidates cannot themselves apply for participation in the Hilde Domin Programme, but are nominated by the management (presidiums/rectorates) of an institution that is a legal entity domiciled in Germany. All nominations shall formally be made by respective nominating institutions and organisations who are requested to submit the Nomination Form given to them by the DAAD.
Thereafter, on the basis of an initial plausibility check, suitable candidates will be contacted by the DAAD and invited to apply via the DAAD online application portal. The application documents submitted by the candidates are then verified by the DAAD for completeness and formal correctness. 
The final selection of candidates will be carried out by independent selection committees appointed by the DAAD. Both the status of risk and academic performance are assessed as part of the selection process.

Target group

Students and doctoral candidates worldwide* resp. with a recognised refugee status and/or an entitlement to asylum who are at risk of being formally or de facto denied educational rights in their country of origin, due to their ethnic, sexual, gender or religious identity and/or their political or civic engagement. By definition of the DAAD, political, civic and similar engagement encompasses either the participation in groups or individual actions based on liberal and democratic principles aspiring to contribute to a positive social change in communities.

*Except for the following countries: EU/EEA/EFTA countries as well as Andorra, Monaco, San Marino and the United Kingdom.

Nomination requirements

Students and doctoral candidates from all disciplines can be nominated, except for fine arts, performing arts, design, visual communication, music, film and architecture, as well as human medicine, dentistry and veterinary medicine,

•    who can prove or credibly demonstrate a threat to their personal well-being or safety (e.g. physical violence, arrest, denial of civil and educational rights, etc.) to the nominating institution and
•    who are in possession of educational certificates that enable entrance to a higher education institution and warrant the pursuit of a desired higher education qualification according to the www.anabin.de database.

Funding period

As a rule, the duration of funding for a

•    Bachelor’s degree is: up to 48 months
(12-month preparatory course/Studienkolleg, up to 36 months studies)
•    Master’s degree is: up to 24 months
•    Doctoral degree is: up to 48 months

Value

Funding of a scholarship encompasses

•    a monthly scholarship payment of 861 EUR for bachelor and master students resp. 1,200 EUR for doctoral candidates
•    a health, accident and personal liability insurance cover
•    a travel allowance based on your country of origin resp. present residence
•    participation in a preparatory German language course (of two, four or six months) according to the previously acquired and required language skills for the intended course of study or doctoral project
•    additional financial benefits

Nomination and application deadline

Nominations of suitable candidates by the management (presidiums/rectorates) of the nominating institutions can be submitted at any time.


The application portal is open all year round for successfully nominated candidates with the following application deadlines to be considered:

31 July 2021
31 January 2022

Middle East Studies Association of North America (MESA)

Scholarships

The MESA Global Academy is an interdisciplinary initiative of the Middle East Studies Association of North America (MESA) designed to sustain essential research collaborations and knowledge production among MENA-focused academics by providing competitive scholarships to displaced scholars from the MENA region currently located in North America. The MESA Global Academy is a project of MESA in partnership with the City University of New York and other university partners, with generous support from the Carnegie Corporation. 

The MESA Global Academy is excited to announce a call for applications for scholarships for the academic year 2021-2022. The Global Academy will award up to 12 scholars in the field of Middle East Studies a $5,000 grant to further their research and collaboration with MENA-focused scholars in North America. The Global Academy will support up to six scholars working in the area of governance, accountability, and the rule of law, and six scholars working on fairness and economic equality. The Global Academy conceives of these two areas in interdisciplinary terms, and invites scholars to apply from the humanities and social sciences, from comparative literature, history, and Islamic studies to political science, anthropology, economics, and beyond. Please see below for descriptions of the topic areas.  

Global Academy scholars will be required to attend a number of research workshops hosted by partner universities in their area of focus. Each must present their own research at one workshop and serve as a discussant at another; other engagements are welcome and encouraged. The scholars will also be required to attend four professional development workshops. In addition, scholars will be sponsored to attend and participate in at least one MESA Annual Meeting (currently scheduled for October 2021 and December 2022). The $5,000 award covers both travel and research expenses, with travel funds contingent on the reinstitution of in-person events. 

Areas of Focus

GOVERNANCE, ACCOUNTABILITY, AND THE RULE OF LAW

This research cluster focuses on the potential for rule of law enhancement and governance reform in the MENA region following the Arab uprisings. Topics connected to this thematic cluster include, but are not limited to: judicial independence; designing anti-corruption reforms; decentralization and increased participation; equity and inclusiveness in public service delivery; impartial law enforcement; and transparency and accountability promotion within the administrative state.

FAIRNESS AND ECONOMIC EQUALITY

This research cluster focuses on the demands for socio-economic justice emanating from a region that is marked by an unprecedented degree of socio-economic inequality, a youth bulge, and high levels of unemployment. Topics to be addressed in this cluster include, but are not limited to: socio-economic demands in the region and increasing present-day inequalities; constitutional protections for socio-economic rights; preventive health services; inter-generational poverty; labor markets; education and social mobility; youth employment; food and water insecurity; environmentally sustainable social development; expanding access to basic services; trends in public expenditure for infrastructure investment; and the relationship between sustainable development goals and social justice.

Eligibility

The MESA Global Academy is offering competitive fellowships to Middle East Studies scholars from the MENA region who are currently displaced in North America. Eligibility criteria for the fellowships include: 1) holding a PhD or equivalent in a field in the social sciences or humanities (graduate students will not be considered); 2) the primary institutional affiliation was in the MENA region prior to displacement; and 3) a publication record indicating scholarly productivity (in English, French, a native MENA language, or principal research language of the field).

The deadline for applications is May 3, 2021.

You may reach out to Mimi Kirk, Program Manager, at mimi@mesana.org with any questions about the Global Academy or technical difficulties with the application process. Thank you and we look forward to reading your application!

Ünikuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat Arıyor

ÜniKuir Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu ile Avukat ekip arkadaşı arıyor. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021. 

Medya ve İletişim Sorumlusu Görev ve Sorumluluklar
 • ÜniKuir Derneği’nin haber ve etkinlik sitesi olan www.unikuir.org sitesinin yönetiminden sorumlu olacak.
 • İlgili site için haber ve etkinlik içeriklerinin oluşturulması, dışarıdan gelen içeriklerin editörlüğü görevlerini yürütecek.
 • ÜniKuir Derneği’nin sosyal medya platformlarını yürütmekle sorumlu olacak.
 • ÜniKuir Derneği’nin iletişim ve medya stratejisi politikalarının geliştirilmesinden sorumlu olacak.
 • Medya ve iletişim kapsamında ilgili gruplara atölyeler vermekle sorumlu olacak.
Aranan Özellikler
 • Yazılı ve sözlü kurumsal iletişim bilgisine sahip olmak.
 • Sosyal medya platformlarını etkin biçimde kullanma becerisine sahip olmak.
 • LGBTİ+ aktivizmine dair temel kavramları biliyor olmak.
 • Tercihen LGBTİ+ alanında veya sivil toplum alanında gönüllü veya çalışma deneyimine sahip olmak.
 • İnternet sitesindeki içerikler, sosyal medya paylaşımları, bunların erişimleri gibi konularda rapor hazırlayabilecek derecede raporlama konusunda bilgiye sahip olmak.
 • Tercihen iletişim, gazetecilik vb. alanlarda bölümden mezun olmak.
 • Tercihen gazetecilik deneyimine sahip olmak.
 • Dijital platformlarda reklam verme bilgisine sahip olmak.
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.
 • MS Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
 • Temel düzeyde tasarım bilgisine sahip olmak.
 • Toplam çalışma süresini aşmamak kaydıyla esnek çalışma saatlerine uygun olmak.
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde iyi olmak.
İş ve Proje Süresi 

Çalışan 15 Nisan itibariyle başlayacak olup proje süresi olan (15 ay) boyunca tam zamanlı olarak çalışmaya devam edecektir, yeterli kaynak geliştirme imkanının sağlanması durumunda sonrasında çalışmaya devam edebilecek.

Başvuru

Başvurunuza neden bir LGBTİ+ derneğinde çalışmak istediğiniz ve LGBTİ+ alanında çalışan bir derneğin iletişim ve medya stratejilerine dair fikirlerinizi içeren en fazla bir sayfa uzunluğunda motivasyon metnini CV’niz ile 9 Nisan 2021 12:00 saatine kadar e-mail başlığı olarak “Medya ve İletişim Sorumlusu Başvurusu” başlığıyla info@unikuir.org adresine gönderebilirsiniz.

Avukat 

Konum: Ankara

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak (dernek çalışanı olarak istihdam edilmeyerek) çalışmak üzere avukat (hukuki danışman) arıyor. Başvurular için info@unikuir.org adresine mail atabilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar

Avukat/hukuki danışman, derneğin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde, gerekli hallerde ofiste bulunmak suretiyle, ancak çoğunlukla dışarıdan hizmet verecek şekilde çalışacak.

 • Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, mesleki ve etik ilkelere bağlı, kültürler arası çeşitlilikleri kapsayıcı bir biçimde hizmet sunmak,
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan haklarına, ayrımcılığa veya şiddete ilişkin hukuki başvurulara yüz yüze, telefonla ya da mail aracılığıyla danışmanlık sağlamak, aynı kapsamda Türkiye’deki LGBTİ+ öğrencilere, üniversitelerdeki kulüplere, topluluklara ya da inisiyatiflere danışmanlık sağlamak,
 • Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) dernek dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, cezaevleri vb.) vakaya uygun hukuki destek vermek,
 • Derneğin tarafı olduğu davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; derneğin hukuki iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Derneğin çalışma alanına giren ve yönetim kurulunun belirlediği davaları gözlemlemek veya takip etmek,
 • Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,
 • Çalışma alanının gerektirdiği ölçüde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iletişimde yer almak,
 • Gerekli durumlarda hukuki danışmanlık faaliyeti çerçevesinde derneğin diğer birimlerinde çalışan uzmanlara destek vermek,
 • LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler, gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili dernek ekibini bilgilendirmek,
 • Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek,
 • Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak,
 • Yönetim kurulunun vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.
Aranan Özellikler
 • Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatnameye sahip bir avukat olmak,
 • Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); LGBTİ+ hakları, insan hakları hukuku, idare hukuku, eğitim mevzuatı ve benzeri konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme, yönlendirme ve takip etme konusunda deneyimli olmak,
 • Hak ihlallerine ilişkin alınan başvurularda, başvuru sahibi ile mülakat yapma tekniklerine hakim olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek olmak,
 • Stresle baş etme becerisi yüksek olmak,
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Daha önce LGBTİ+ hakları alanındaki veya diğer hak temelli sivil toplum örgütlerinde görev almış olmak tercih sebebidir.
 • Daha önce toplumsal cinsiyet temelli şiddet başvurularında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
Başvuru

Başvurularınızı “Avukat İş Başvurusu” e-mail başlığıyla yazarak, öz geçmiş ve hukuk alanında LGBTİ+ hak savunuculuğu kapsamında neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi içeren en fazla bir sayfa Türkçe motivasyon mektuplarını “info@unikuir.org” adresine gönderebilirsiniz.

Latest Posts